ኣፈጣጥራኺ፣
ናብ እዛ ዒለም እዚኣ ብኸመይ ከምዝመፃእኺ፤
ጀሚረ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ፣
ኣተዒባብያኺ ኵሉ ሓንቲ ብሓንቲ፤
ክስንዶ እየ ኹሉ፣
ምእንታን ደቂ ሰባት ክመሃሩሉ፤
እቱ ዉዕሎኺ ብሙሉኡ፣
ኣበይ ኔርኪ፣ በበይ ከምዝሓለፍኪ ሽዐ፤
ክፍለጥ ስለዘለዎ ኹሉ፣
ምእንታን እቱ ሓዱሽ ወለዶ ክመሃሩሉ፤
ክፅሕፎ እየ ሓደ ብሓደ፣
ብጉቡእ ክሰንቆ ምእንቲ ዘዝተወለደ፤
ሰሪሕኺ እንዲኺ ተኣምር፣
ምእማኑ ዘፀግም መስተንክር፤
ምእንታን ዝሓሸ ፅባሕ ክፍጠር፣
መስርዕ ከይዛሪ፣ ደቅኺ ምእንታን ክንሰምር፤
ኣሎ እኮ እዩ ገና፣
ክመሃረሉ ዘለዎ ሓው ምስ ጓና፤
መዒዝ ሓው ወይ ጓና ጥራሕ?
ዒለም ብሙሉኣ ብኡኡ እንድያ ክትምራሕ፤
ድሮ እኳ ኣሎ ተጀሚሩ፣
ቅያኺ ከም መልዒሊ ገይሮም ክመራመሩሉ፤
ገና ኸዒ ክደምቕ እዩ ኣዏሪዩ፣
ምስሩሑ ዘይሓርበተኪ ዶ ከይኸብደና ተፃሒፉ ምርኣዩ?
እወ፣ እቱ መስተንክራዊ ስርሒትኪ፣
ኣበይ ዉዑልኪ ኣበይ ከምዝሓደርኪ፣
ብዕሊ ክፀሓፍ እዩ፣ እወ ክዝገብ እዩ ታሪኽኪ፤
ግን ከዒ ምፅሓፉ ዘይተረፈ፣
ብሓቂ ክፀሓፍ ስለዘለዎ እንተይተዛነፈ፣
ባዕለይ ዘይፅሕፎ ካብ መን ከደኣሞ እሞ ኢልክኒ ሰኒፈ ፣
ሓደራ ቦቕቡቒ እምባሕ ደኣ በልለይ፣
ካብ ልብኺ ኣቕርብኒ ክፅሕፎ ፍቐድለይ፣
እቱ እርሳስ እዉን ምእንታን ዒትዑተ ክሕዞ ባዕለይ፣
ኣይትድፍእኒ ደኣ፤ ኣርሒቐ ክሃድም ኣይትግበርኒ ፀቢቡኒ ዒቕለይ።

e-mail: kinfeab@yahoo.com
Leiden University, the Netherlands (16 September 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *