አይነበርካን ዶ ሃዳናይ
ተባዕ መስተምሃራይ
ምቕሉል ተፃዋታይ
ለባም መስተውዓላይ::

እዋኑ ድዩ ሸፊኑካ
ከይትርእይ አሐሚሙካ
ብልሓቱ ጠፊኡካ
አብ ቀራን መንገዲ ዔምካ::

ገርሁ ዓሪሙ
አቦኻ ደኺሙ
እቱ ጛሳ እውን ሃዲሙ
ማሓዛኻ ጠሊሙ::

በል ጥሪት ተሳቕየን
ዘዋፍረን ሲኢነን
አደዳ ብኻርያ ኾይነን
ተበራበርሞ እለየን::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *